RElacje inwestorskie

Strategia rozwoju

W przyjętej strategii rozwoju Atomic Jelly S.A. zakłada dalszy rozwój działalności, skupiając się na produkcji i wydawaniu gier, przy założeniu:

  1. wydawania 1-2 średniobudżetowych gier (głównie symulatory) rocznie, z czego produkcja przynajmniej 1 gry rocznie będzie samodzielna;
  2. rozszerzanie palety platform gier z PC do konsol Nintendo Switch, PlayStation oraz Xbox;
  3. stopniowe poszerzanie zespołu Spółki.

Przyjęta strategia będzie realizowana przez Spółkę w latach 2020-2021. Spółka posiada niezbędne środki na sfinansowanie realizacji powyższej strategii, przy czym do jej finansowania Spółka zakłada wykorzystanie nie tylko (1) środków pozyskanych w ramach kampanii crowdfundingowej na platformie FindFunds.pl, ale również (2) środków wypracowanych z bieżącej działalności operacyjnej Spółki.


Strategia zakłada, że działalność Spółki prowadzona jest według schematu:

  1. stworzenie preprodukcji gry;
  2. badanie zainteresowania grą;
  3. produkcja gry;
  4. wydanie gry;
  5. portowanie gry;
  6. wydanie gry na dodatkowych platformach.

Powyższy schemat pozwala na podejmowanie decyzji o przystąpieniu do produkcji gry (o poniesieniu nakładów na produkcję) po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi na zaprezentowany trailer gry, stworzony w fazie preprodukcji. Ogranicza to znacznie ryzyko Spółki i pozwala skupiać się na tworzeniu tych gier, które dają większą szansę na sukces rynkowy. Jednocześnie należy pamiętać, że jest to schemat działania, do którego Spółka dąży, ale który nie musi zostać zastosowany do każdej gry Emitenta. Może się tak stać w szczególności w wypadku podjęcia decyzji o produkcji gry, co do której Spółka jest przekonana o zasadności przystąpienia do produkcji, bez fazy preprodukcji i badania zainteresowania grą (przykład: Space Mechanic Simulator).