RElacje inwestorskie

Raporty EBI

Raport Bieżący nr 8/2021

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 30.06.2021 roku, w obecności notariusza Agnieszki Łabuszewskiej, prowadzącej kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej 53 lok. 63, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad.

Spółka informuje również o braku zgłoszonych do protokołu, podczas obrad walnego zgromadzenia, sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PDF

Raport Bieżący nr 7/2021

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30.06.2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Rak & Łabuszewska, przy ul. Koszykowej 53, lok. 63 w Warszawie (00-659).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

raport roczny Spółki za rok obrotowy 2020 Atomic Jelly Spółka Akcyjna (PLATMCJ00018)

22-03-2021 09:05:09 | Roczny | EBI | 5/2021

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedziba w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2021 z dnia 28.01.2021, przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2020, wraz z załącznikami, to jest:

1/ jednostkowym sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2020;
2/ jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok 2020;
3/ opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2020;

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. – 6.3. i §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Bartosz Rakowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

ATJ – eSF za 2020.pdf
ATJ – raport roczny (2020).pdf
ATJ – SF za 2020 – sprawozdanie z badania rewidenta.pdf
ATJ – sprawozdanie zarządu (2020).pdf

Zakres stosowanych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect Atomic Jelly Spółka Akcyjna (PLATMCJ00018)

08-03-2021 12:34:41 | Bieżący | EBI | 4/2021
Zarząd Spółki ATOMIC JELLY S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Zarządu w przedmiocie zakresu przestrzegania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
 
  • Bartosz Rakowski – Prezes Zarządu
Załączniki: ATOMIC JELLLY – oświadczenie zarządu ws. stosowania dobrych praktyk.pdf

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021 – komunikat spółki ATOMIC JELLY (atomic-jelly) – komunikat EBI

Komunikat spółki

 
Nazwa jednostkiATOMIC JELLY
Nazwa skrócona jednostkiATJ
Numer w roku:3/2021
Rok bieżący:2021
 
Zarząd Atomic Jelly S.A z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”, “Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2021. Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach: – raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. 17.05.2021 r. – raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. 16.08.2021 r. – raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. 15.11.2021 r. – raport okresowy roczny za 2020 r. 22.03.2021 r. Dodatkowo, Zarząd Emitenta informuje, iż w nawiązaniu do zobowiązania Spółki dotyczącego publikacji raportu rocznego za rok 2020 w terminie nie później niż 80 dni od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, tj. w dniu 22.03.2021 roku Emitent, zgodnie z §6 ust.10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” nie będzie przekazywał raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Podstawa prawna: §6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Imię i nazwiskoStanowisko
Bartosz RakowskiPrezes Zarządu

 

  
  

zawarcie umowy o świadczenie usług autoryzowanego doradcy – komunikat spółki ATOMIC JELLY (atomic-jelly) – komunikat EBI

Komunikat spółki

 
Nazwa jednostkiATOMIC JELLY
Nazwa skrócona jednostkiATJ
Numer w roku:2/2021
Rok bieżący:2021
 
Zarząd Spółki Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 27.01.2021 roku podpisał z ABISTEMA Kancelaria Doradcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i została zawarta na czas nieokreślony, przy czym nie krótszy niż 3 lata od dnia pierwszego notowania akcji Zleceniodawcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect .
Imię i nazwiskoStanowisko
Bartosz RakowskiPrezes Zarządu

przydzielenie dostępu do systemu EBI – komunikat spółki ATOMIC JELLY (atomic-jelly) – komunikat EBI

Komunikat spółki

 
Nazwa jednostkiATOMIC JELLY
Nazwa skrócona jednostkiATJ
Numer w roku:1/2021
Rok bieżący:2021
 
Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako Spółka , Emitent ) informuje, że w dniu 26.01.2021 roku Giełda Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym Spółka w dniu dzisiejszym rozpoczęła przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI. Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały nr 586/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 646/2011 Zarządu Giełdy z dnia 20 maja 2011 r. (z późn. zm.) Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego .
Imię i nazwiskoStanowisko
Bartosz RakowskiPrezes Zarządu