RElacje inwestorskie

Raporty EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021 – komunikat spółki ATOMIC JELLY (atomic-jelly) – komunikat EBI

Komunikat spółki

 
Nazwa jednostkiATOMIC JELLY
Nazwa skrócona jednostkiATJ
Numer w roku:3/2021
Rok bieżący:2021
 
Zarząd Atomic Jelly S.A z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”, “Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2021. Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach: – raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. 17.05.2021 r. – raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. 16.08.2021 r. – raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. 15.11.2021 r. – raport okresowy roczny za 2020 r. 22.03.2021 r. Dodatkowo, Zarząd Emitenta informuje, iż w nawiązaniu do zobowiązania Spółki dotyczącego publikacji raportu rocznego za rok 2020 w terminie nie później niż 80 dni od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, tj. w dniu 22.03.2021 roku Emitent, zgodnie z §6 ust.10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” nie będzie przekazywał raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Podstawa prawna: §6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Imię i nazwiskoStanowisko
Bartosz RakowskiPrezes Zarządu

 

  
  

zawarcie umowy o świadczenie usług autoryzowanego doradcy – komunikat spółki ATOMIC JELLY (atomic-jelly) – komunikat EBI

Komunikat spółki

 
Nazwa jednostkiATOMIC JELLY
Nazwa skrócona jednostkiATJ
Numer w roku:2/2021
Rok bieżący:2021
 
Zarząd Spółki Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 27.01.2021 roku podpisał z ABISTEMA Kancelaria Doradcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i została zawarta na czas nieokreślony, przy czym nie krótszy niż 3 lata od dnia pierwszego notowania akcji Zleceniodawcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect .
Imię i nazwiskoStanowisko
Bartosz RakowskiPrezes Zarządu

przydzielenie dostępu do systemu EBI – komunikat spółki ATOMIC JELLY (atomic-jelly) – komunikat EBI

Komunikat spółki

 
Nazwa jednostkiATOMIC JELLY
Nazwa skrócona jednostkiATJ
Numer w roku:1/2021
Rok bieżący:2021
 
Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako Spółka , Emitent ) informuje, że w dniu 26.01.2021 roku Giełda Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym Spółka w dniu dzisiejszym rozpoczęła przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI. Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały nr 586/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 646/2011 Zarządu Giełdy z dnia 20 maja 2011 r. (z późn. zm.) Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego .
Imię i nazwiskoStanowisko
Bartosz RakowskiPrezes Zarządu