RElacje inwestorskie

Raporty EBI

Raport Bieżący nr 6/2024

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 17.06.2024 roku, w obecności notariusza Agnieszki Łabuszewskiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną Agnieszka Łabuszewska, Karolina Rak-Wrońska s.c. w Warszawie przy ul. Koszykowej nr 53 lok. 63, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale podaje również liczbę głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad.

Spółka informuje również o braku zgłoszonych do protokołu, podczas obrad walnego zgromadzenia, sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

48783891_ATJ_ZWZ_17.06.24-0-1

Raport Bieżący nr 5/2024

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), niniejszym informuje, o zwołaniu na dzień 17.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Agnieszka Łabuszewska & Karolina Rak-Wrońska s.c. przy ul. Koszykowej 53/63 w Warszawie (00-659).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

48528133_ATJ_ZWZ_17.06.24_formularz_pelnomocnictwa-0
48528133_ATJ_ZWZ_17.06.24_ogloszenie-1
48528133_ATJ_ZWZ_17.06.24_projekty_uchwal-2

Raport Kwartalny nr 4/2024

Zarząd Spółki ATOMIC JELLY S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Emitenta za okres od 01.01.2024 do 31.03.2024 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

48484461_ATJ_raport_IQ2024-0

Raport Bieżący nr 3/2024

Zarząd ATOMIC JELLY S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w przedmiocie zakresu przestrzeganych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18.12.2023 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024”.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Raport Roczny nr 2/2024

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedziba w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2024 z dnia 08.01.2024 roku, przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2023, wraz z załącznikami, to jest:

1/ jednostkowym sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2023;

2/ jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok 2023;

3/ sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2023.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. – 6.3. i §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

ATJ_sprawozdanie_Zarzadu_2023
ATJ_sprawozdanie_badanie_2023_KPW_Audyt
ATJ_raport_roczny_2023_sign
ATJ_SF_2023-1-1

Raport Bieżący nr 1/2024

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2024.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15.05.2024 r.

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14.08.2024 r.

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14.11.2024 r.

– raport okresowy roczny za 2023 r. – 20.03.2024 r.

Dodatkowo, Zarząd Emitenta informuje, iż w nawiązaniu do zobowiązania Spółki dotyczącego publikacji raportu rocznego za rok 2023 w terminie nie później niż 80 dni od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, tj. w dniu 20.03.2024 roku Emitent, zgodnie z §6 ust.10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” nie będzie przekazywał raportu okresowego za IV kwartał 2023 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Raport Kwartalny nr 7/2023

Zarząd Spółki ATOMIC JELLY S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Emitenta za okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PDF

Raport Kwartalny nr 6/2023

Zarząd Spółki ATOMIC JELLY S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Emitenta za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PDF

Raport Bieżący nr 5/2023

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 03.07.2023 roku, w obecności notariusz Karoliny Rak-Wrońskiej, prowadzącej kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej 53 lok. 63, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad.

Spółka informuje również o braku zgłoszonych do protokołu, podczas obrad walnego zgromadzenia, sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport Bieżący nr 4/2023

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), niniejszym informuje, o zwołaniu na dzień 03.07.2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Agnieszka Łabuszewska & Karolina Rak-Wrońska s.c. przy ul. Koszykowej 53, lok. 63 w Warszawie (00-659).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Raport Bieżący nr 3/2023

Zarząd ATOMIC JELLY S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Emitenta za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PDF

Raport Bieżący nr 2/2023

 

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedziba w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2023 z dnia 02.01.2023 roku, przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2022, wraz z załącznikami, to jest:

1/ jednostkowym sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2022;

2/ jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok 2022;

3/ sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2022;

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. – 6.3. i §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

ATJ_eSF_2022-2
ATJ_raport_badanie_SF_2022-3
ATJ_raport_roczny_2022-sign-0
ATJ_sprawozdanie_Zarzadu_2022_sign-1

Raport Bieżący nr 1/2023

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2023.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15.05.2023 r.
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 r. – 14.08.2023 r.
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14.11.2023 r.
  • raport okresowy roczny za 2022 r. – 21.03.2023 r.

Dodatkowo, Zarząd Emitenta informuje, iż w nawiązaniu do zobowiązania Spółki dotyczącego publikacji raportu rocznego za rok 2022 w terminie nie później niż 80 dni od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, tj. w dniu 21.03.2023 roku Emitent, zgodnie z §6 ust.10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” nie będzie przekazywał raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

Raport Kwartalny nr 10/2022

 

Zarząd ATOMIC JELLY S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Emitenta za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PDF

Raport Kwartalny nr 9/2022

Zarząd ATOMIC JELLY S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy kwartalny Emitenta za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PDF

Raport Bieżący nr 8/2022

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 29.06.2022 roku, w obecności notariusza Karoliny Rak-Wrońskiej, prowadzącej kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej 53 lok. 63, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad.

Spółka informuje również o braku zgłoszonych do protokołu, podczas obrad walnego zgromadzenia, sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PDF

Raport Kwartalny nr 7/2022

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informacje o wpisie z dnia 03.06.2022 roku zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydziału Gospodarczego KRS („Sąd Rejestrowy”).

Sąd Rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 258.250,00 zł do kwoty 296.390,00 zł tj. o kwotę 38.140,00 zł poprzez rejestrację 381.400 akcji serii B. Ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 2.963.900.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na:

1/ 2.582.500 akcji na okaziciela serii A;

2/ 381.400 akcji na okaziciela serii B.

Emitent publikuje również ujednolicony test jednolity statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku “NewConnect”

Raport Kwartalny nr 6/2022

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 10.06.2022 roku otrzymał obustronnie podpisaną KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – podmiotem wpisanym na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 4116, umowę na badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku oraz od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Raport Kwartalny nr 5/2022

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), niniejszym informuje, o zwołaniu na dzień 29.06.2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Agnieszka Łabuszewska & Karolina Rak-Wrońska s.c. przy ul. Koszykowej 53, lok. 63 w Warszawie (00-659).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

42602355_ATJ_-_ZWZ_29.06.22_-_formularz_pelnomocnictwa-2
42602355_ATJ_-_ZWZ_29.06.22_-_ogloszenie-0
42602355_ATJ_-_ZWZ_29.06.22_-_projekty_uchwal-1

Raport Kwartalny nr 4/2022

Zarząd Spółki Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Emitenta za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PDF

Raport Roczny nr 3/2022

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedziba w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2022 z dnia 15.01.2022 roku, przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2021, wraz z załącznikami, to jest:

1/ jednostkowym sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2021;
2/ jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok 2021 wraz informacją dodatkową;
3/ opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2021;

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. – 6.3. i §6 ust. 10a Załącznika Nr 3 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

Raport Bieżący nr 2/2022

Zarząd spółki Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 31.01.2022 roku Spółka zawarła umowę z Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „P2C”), której przedmiotem jest produkcja oraz dystrybucja komputerowej (PC) gry wideo „Rally Mechanic Stimulator” (dalej jako: „Gra”).

Na podstawie zawartej umowy Spółka udzieliła P2C pełnej, wyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z praw autorskich do Gry. Właścicielem praw autorskich do Gry pozostanie Emitent, natomiast kody źródłowe, jak również prawa z nimi związane należeć będą do P2C.

Zgodnie z zawartą umową P2C jest uprawniona do wykonania lub zlecenia portowania Gry i wydania na innych platformach niż PC, jak również jej promowania i marketingu.

W zamian za wykonanie i dystrybucję P2C otrzyma określony udział w dochodzie netto (pomniejszonym o koszty) ze sprzedaży Gry który wyniesie 75%, jednocześnie Emitent zachowa 25% udział, w przypadku, gdy przekroczy on kwotę 1.000.000,00 zł, udział Emitenta wynosił będzie 20%.

Udział w dochodzie będzie przysługiwał Spółce przez cały okres komercyjnej sprzedaży praw do Gry przez P2C.

Planowana suma kosztów wyniesie nie mniej niż 680.000,00 zł i zostanie pokryta w całości przez P2C.

Warunki umowy nie odbiegają od standardowych stosowanych w branży gamedev.

Dokładna data premiery zostanie przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem raportu bieżącego.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej oraz posiadać potencjalnie istotny wpływ na kurs akcji.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Raport Bieżący nr 1/2022

Zarząd Atomic Jelly S.A z siedzibą w Poznaniu podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2022.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r.
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022r. – 16 sierpnia 2022 r.
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r.
  • raport okresowy roczny za 2021 r. – 21 marca 2022 r.

Dodatkowo, Zarząd Emitenta informuje, iż w nawiązaniu do zobowiązania Spółki dotyczącego publikacji raportu rocznego za rok 2021 w terminie nie później niż 80 dni od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, tj. w dniu 21 marca 2022 roku Emitent, zgodnie z §6 ust.10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” nie będzie przekazywał raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport Bieżący nr 17/2021

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 z dnia 03.12.2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 §2 pkt 1 k.s.h.):

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 03.12.2021 r.,

Data zakończenia subskrypcji: 17.12.2021 r..

2) Data przydziału akcji:

Nie dotyczy – objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

381.400 akcji na okaziciela serii B.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii B objętych subskrypcją i przydzielonych w poszczególnych transzach:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze.

– Suma objętych akcji serii B:

381.400 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii B.

– Poziom objęcia emisji akcji serii B:

100 proc. (sto procent)

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy)

6a) Sposób opłacenia objętych akcji:

Akcje serii B zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne..

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy – objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

Łącznie w ramach subskrypcji akcje serii B zostały objęte przez 9 (dziewięć) osób.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono akcje w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu §4 ust.6 Regulaminu ASO:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze.

3 osoby, które objęły akcje serii B są powiązane z Emitentem w rozumieniu §4 ust.6 Regulaminu ASO tj. są członkami organów akcjonariusza.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii B nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.817,92 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;

d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy.

– – –

Podstawa Prawna

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Raport Bieżący nr 16/2021

 

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 03.12.2021 roku, w obecności notariusza Agnieszki Łabuszewskiej, prowadzącej kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej 53 lok. 63, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

 

 

 

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

 

 

 

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad.

Spółka informuje również o braku zgłoszonych do protokołu, podczas obrad walnego zgromadzenia, sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PDF

Raport Kwartalny nr 15/2021

Zarząd Spółki ATOMIC JELLY S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Emitenta za III kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PDF

Raport Bieżący nr 14/2021

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), niniejszym informuje, o zwołaniu na dzień 03.12.2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:15 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Agnieszka Łabuszewska & Karolina Rak-Wrońska s.c. przy ul. Koszykowej 53, lok. 63 w Warszawie (00-659). W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. ATJ – NWZ 03.12.21 – projekt uchwał ATJ – NWZ 03.12.21 – ogłoszenie ATJ – NWZ 03.12.21 – liczba akcji i głosów ATJ – NWZ 03.12.21 – formularz pełnomocnictwa

Raport Bieżący nr 13/2021

Treść raportu:

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2021 z dnia 05.10.2021 roku niniejszym podaje do publicznej wiadomości życiorys członka Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w § 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport Bieżący nr 12/2021

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż otrzymał oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Emitenta od Panów Piotra Karbowskiego i Jakuba Trzebińskiego.

W związku z faktem, iż zmniejszeniu uległ skład rady nadzorczej Emitenta poniżej pięciu członków, zgodnie z treścią §21 ust. 4 statutu Spółki, w dniu 04.10.2021 roku podjęta została uchwała w sprawie powołania nowej osoby w miejsce ustępujących członków (kooptacja).

Powołany do składu Rady został:

1/ Tomasz Stajszczak,

W związku z powyższym aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:

1/ Jarosław Grzechulski,

2/ Marcin Kostrzewa,

3/ Grzegorz Czarnecki,

4/ Mirosław Franelak,

5/ Tomasz Stajszczak.

Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, wymagany zgodnie z §10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany do publicznej wiadomości wraz właściwym raportem bieżącym EBI, w późniejszym terminie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Raport Kwartalny nr 11/2021

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 10/2021 z dnia 13.08.2021, przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2021 roku.

Emitent wskazuje, że jedyna różnica pomiędzy danymi zawartymi w obecnie publikowanym rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.04.2021 – 30.06.2021, a danymi zawartymi w pierwotnie opublikowanym raporcie za II kwartał 2021 roku, sprowadza się do tego, że pozycja “zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów”, miała wartość 14.774,92 zł, natomiast po korekcie pozycja ta ma wartość -15.030,00 zł.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

PDF

Raport Kwartalny nr 10/2021

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedziba w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2021 z dnia 28.01.2021 oraz raportu nr 9/2021 z dnia 11.08.2021, przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

PDF

Raport Bieżący nr 9/2021

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 28.01.2021 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego kwartalnego za II kwartał 2021 roku.

Termin przekazania raportu okresowego kwartalnego za II kwartał 2021 rok, który pierwotnie wyznaczony został na 16.08.2021 roku, zostaje przeniesiony na 13.08.2021 roku.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport Bieżący nr 8/2021

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 30.06.2021 roku, w obecności notariusza Agnieszki Łabuszewskiej, prowadzącej kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej 53 lok. 63, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad.

Spółka informuje również o braku zgłoszonych do protokołu, podczas obrad walnego zgromadzenia, sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PDF

Raport Bieżący nr 7/2021

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30.06.2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Rak & Łabuszewska, przy ul. Koszykowej 53, lok. 63 w Warszawie (00-659).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ATJ_-_ZWZ_30.06.21_-_projekty_uchwal-2
ATJ_-_ZWZ_30.06.21_-_ogloszenie-1
ATJ_-_ZWZ_30.06.21_-_formularz_pelnomocnictwa-0

Raport Kwartalny nr 6/2021

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedziba w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2021 z dnia 28.01.2021, przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Atomic_Jelly_S.A._Raport_IQ.2021

Raport Roczny nr 5/2021

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedziba w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2021 z dnia 28.01.2021, przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2020, wraz z załącznikami, to jest:

1/ jednostkowym sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2020;

2/ jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok 2020;

3/ opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2020;

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. – 6.3. i §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

ATJ_-_sprawozdanie_zarzadu_(2020)-3
ATJ_-_raport_roczny_(2020)-1
ATJ_-_SF_za_2020_-_sprawozdanie_z_badania_rewidenta-2
ATJ – eSF

Raport Bieżący nr 4/2021

Zarząd Spółki ATOMIC JELLY S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Zarządu w przedmiocie zakresu przestrzegania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Podstawa prawna:

§4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PDF

Raport Bieżący nr 3/2021

Zarząd Atomic Jelly S.A z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”, “Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2021.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. – 17.05.2021 r.

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. – 16.08.2021 r.

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. – 15.11.2021 r.

– raport okresowy roczny za 2020 r. – 22.03.2021 r.

Dodatkowo, Zarząd Emitenta informuje, iż w nawiązaniu do zobowiązania Spółki dotyczącego publikacji raportu rocznego za rok 2020 w terminie nie później niż 80 dni od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, tj. w dniu 22.03.2021 roku Emitent, zgodnie z §6 ust.10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” nie będzie przekazywał raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Raport Bieżący nr 2/2021

Zarząd Spółki Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 27.01.2021 roku podpisał z ABISTEMA Kancelaria Doradcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i została zawarta na czas nieokreślony, przy czym nie krótszy niż 3 lata od dnia pierwszego notowania akcji Zleceniodawcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport Bieżący nr 1/2021

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26.01.2021 roku Giełda Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

W związku z powyższym Spółka w dniu dzisiejszym rozpoczęła przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały nr 586/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 646/2011 Zarządu Giełdy z dnia 20 maja 2011 r. (z późn. zm.) „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego”.