RElacje inwestorskie

Raporty EBI

Raport Bieżący nr 9/2021

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 28.01.2021 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego kwartalnego za II kwartał 2021 roku.

Termin przekazania raportu okresowego kwartalnego za II kwartał 2021 rok, który pierwotnie wyznaczony został na 16.08.2021 roku, zostaje przeniesiony na 13.08.2021 roku.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport Bieżący nr 8/2021

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 30.06.2021 roku, w obecności notariusza Agnieszki Łabuszewskiej, prowadzącej kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej 53 lok. 63, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad.

Spółka informuje również o braku zgłoszonych do protokołu, podczas obrad walnego zgromadzenia, sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PDF

Raport Bieżący nr 7/2021

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30.06.2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Rak & Łabuszewska, przy ul. Koszykowej 53, lok. 63 w Warszawie (00-659).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

raport roczny Spółki za rok obrotowy 2020 Atomic Jelly Spółka Akcyjna (PLATMCJ00018)

22-03-2021 09:05:09 | Roczny | EBI | 5/2021

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedziba w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2021 z dnia 28.01.2021, przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2020, wraz z załącznikami, to jest:

1/ jednostkowym sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2020;
2/ jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok 2020;
3/ opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2020;

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. – 6.3. i §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Bartosz Rakowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

ATJ – eSF za 2020.pdf
ATJ – raport roczny (2020).pdf
ATJ – SF za 2020 – sprawozdanie z badania rewidenta.pdf
ATJ – sprawozdanie zarządu (2020).pdf

Zakres stosowanych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect Atomic Jelly Spółka Akcyjna (PLATMCJ00018)

08-03-2021 12:34:41 | Bieżący | EBI | 4/2021
Zarząd Spółki ATOMIC JELLY S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Zarządu w przedmiocie zakresu przestrzegania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
 
  • Bartosz Rakowski – Prezes Zarządu
Załączniki: ATOMIC JELLLY – oświadczenie zarządu ws. stosowania dobrych praktyk.pdf

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021 – komunikat spółki ATOMIC JELLY (atomic-jelly) – komunikat EBI

Komunikat spółki

 
Nazwa jednostkiATOMIC JELLY
Nazwa skrócona jednostkiATJ
Numer w roku:3/2021
Rok bieżący:2021
 
Zarząd Atomic Jelly S.A z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”, “Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2021. Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach: – raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. 17.05.2021 r. – raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. 16.08.2021 r. – raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. 15.11.2021 r. – raport okresowy roczny za 2020 r. 22.03.2021 r. Dodatkowo, Zarząd Emitenta informuje, iż w nawiązaniu do zobowiązania Spółki dotyczącego publikacji raportu rocznego za rok 2020 w terminie nie później niż 80 dni od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, tj. w dniu 22.03.2021 roku Emitent, zgodnie z §6 ust.10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” nie będzie przekazywał raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Podstawa prawna: §6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Imię i nazwiskoStanowisko
Bartosz RakowskiPrezes Zarządu

 

  
  

zawarcie umowy o świadczenie usług autoryzowanego doradcy – komunikat spółki ATOMIC JELLY (atomic-jelly) – komunikat EBI

Komunikat spółki

 
Nazwa jednostkiATOMIC JELLY
Nazwa skrócona jednostkiATJ
Numer w roku:2/2021
Rok bieżący:2021
 
Zarząd Spółki Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 27.01.2021 roku podpisał z ABISTEMA Kancelaria Doradcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i została zawarta na czas nieokreślony, przy czym nie krótszy niż 3 lata od dnia pierwszego notowania akcji Zleceniodawcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect .
Imię i nazwiskoStanowisko
Bartosz RakowskiPrezes Zarządu

przydzielenie dostępu do systemu EBI – komunikat spółki ATOMIC JELLY (atomic-jelly) – komunikat EBI

Komunikat spółki

 
Nazwa jednostkiATOMIC JELLY
Nazwa skrócona jednostkiATJ
Numer w roku:1/2021
Rok bieżący:2021
 
Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako Spółka , Emitent ) informuje, że w dniu 26.01.2021 roku Giełda Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym Spółka w dniu dzisiejszym rozpoczęła przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI. Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały nr 586/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 646/2011 Zarządu Giełdy z dnia 20 maja 2011 r. (z późn. zm.) Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego .
Imię i nazwiskoStanowisko
Bartosz RakowskiPrezes Zarządu