RElacje inwestorskie

Wybrane dane finansowe

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono z PLN na EURO według kursów średnich EUR/PLN ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:

Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:

  • na dzień 29.12.2023 r. średni kurs wynosił 4,3480 zł (Tabela nr 251/A/NBP/2023 z dnia 2023-12-29),
  • na dzień 30.12.2022 r. średni kurs wynosił 4,6899 zł. (Tabela nr 252/A/NBP/2022 z dnia 2022-12-30).

Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych przeliczone po kursie reprezentującym średnią arytmetyczną średnich kursów Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień każdego z miesięcy:

  • w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2022 r.: 1 EUR = 4,6876 zł
  • w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2023 r.: 1 EUR = 4,5437 zł

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs wymiany.

Źródło: NBP

Wybrane pozycje bilansu Emitenta:

Źródło: Emitent

Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Emitenta:

Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta:

Źródło: Emitent