RElacje inwestorskie

Raporty ESPI

Raport bieżący z plikiem 6/2024

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 17.06.2024 roku:

1/ PlayWay S.A. – liczba akcji oraz głosów z akcji – 1.060.632 – udział w głosach na WZ – 100 % – udział w ogólnej liczbie głosów – 35,79 %

Raport bieżący z plikiem 5/2024

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”) na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (“Ustawa o ofercie”) informuje o otrzymaniu w dniu 07.06.2024 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie od akcjonariusza Jakuba Trzebińskiego.

Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

48713993_zal01_JT_zawiadomienie_art_69

Raport bieżący z plikiem 4/2024

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Spółka”), niniejszym informuje, o zwołaniu na dzień 17.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Agnieszka Łabuszewska _ Karolina Rak-Wrońska s.c. przy ul. Koszykowej 53/63 w Warszawie (00-659).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

48528217_zal01_ATJ_ZWZ_17.06.24_formularz_pelnomocnictwa
48528217_zal02_ATJ_ZWZ_17.06.24_projekty_uchwal
48528217_zal03_ATJ_ZWZ_17.06.24_ogloszenie

Raport bieżący z plikiem 3/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał obustronnie podpisaną ze spółką 101XP Limited z siedzibą w Nikozji (“Wydawca”) umowę wydawniczą dla gry “Track Mechanic: Dangerous Paths” (“Gra”).

W zakresie Umowy Wydawca zobowiązał do sfinansowania kosztów produkcji, wypłacanych w formie zaliczkowej na podstawie dostarczanych etapów określonych w harmonogramie produkcji.

Jednocześnie Wydawca zobowiązał się do przeprowadzenia działań promocyjnych i poniesienia nakładów na marketing, lokalizację, testy oraz wykonania portów Gry na konsole. Powyższe nakłady zostaną pokryte z przyszłych przychodów, jakie uzyska Gra w ramach sprzedaży na wszystkich platformach.

Kwota gwarantowanego zobowiązania Wydawcy wynikająca z Umowy wynosi 250.000,00 USD.

Emitentowi będą również przysługiwać tantiemy ze sprzedaży Gry ze wszystkich kanałów dystrybucji oraz ze wszystkich platform sprzętowych, w wysokości zależnej od uzyskanej średniej oceny na platformie Steam.

Raport bieżący z plikiem 2/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”, “Spółka”) informuje o zawarciu umowy pożyczki (Umowa Pożyczki”) pomiędzy Emitentem, a spółką PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, będącą znacznym Akcjonariuszem Spółki.

W wyniku zawarcia Umowy Pożyczki Akcjonariusz udzielił Emitentowi na rozwój gry Truck Mechanic: Dangerous Paths pożyczki w kwocie 50.000,00 zł, która zgodnie z jej treścią ma zostać zwrócona w terminie do 31.07.2024 roku z możliwością spłaty w terminie wcześniejszym.

Strony ustaliły oprocentowanie pożyczki na warunkach rynkowych. Umowa Pożyczki nie przewiduje ustanowienia zabezpieczenia z tytułu jej spłaty.

Raport bieżący z plikiem 1/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”, “Spółka”) informuje o zawarciu umowy pożyczki (“Umowa Pożyczki”) pomiędzy Emitentem, a spółką PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, będącą znacznym Akcjonariuszem Spółki.

W wyniku zawarcia Umowy Pożyczki Akcjonariusz udzielił Emitentowi na rozwój gry Truck Mechanic: Dangerous Paths pożyczki w kwocie 50.000,00 zł, która zgodnie z jej treścią ma zostać zwrócona w terminie do 30.06.2024 roku z możliwością spłaty w terminie wcześniejszym.

Strony ustaliły oprocentowanie pożyczki na warunkach rynkowych. Umowa Pożyczki nie przewiduje ustanowienia zabezpieczenia z tytułu jej spłaty.

Raport bieżący z plikiem 11/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”, “Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 13.12.2023 r. aneksu do umowy pożyczki z dnia 20.07.2023 roku (“Umowa Pożyczki”), zawartej pomiędzy Emitentem, a spółką PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, będącą znacznym Akcjonariuszem Spółki.

W wyniku zawarcia Umowy Pożyczki Akcjonariusz udzielił Emitentowi na rozwój gry Truck Mechanic: Dangerous Paths pożyczki w kwocie 100.000,00 zł. Na mocy zawartego w dniu dzisiejszym aneksu pożyczka ma zostać zwrócona w terminie do 30.06.2024 roku z możliwością spłaty w terminie wcześniejszym. Inne warunki umowy pozostają bez zmian.

Raport bieżący z plikiem 10/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące pierwszych danych sprzedażowych gry Space Mechanic Simulator (“Gra”) w związku z jej premierą, która miała miejsce na platformie Steam w dniu 11.08.2023 roku. Dane obejmują wolumen sprzedaży Gry do dnia 31.08.2023 roku.

Spółka zapewnia wsparcie posprzedażowe, polegające w szczególności na monitorowaniu i naprawie błędów oraz planuje aktualizacje do Gry wprowadzające dodatkową zawartość, które w ocenie Zarządu poprawią wyniki w dalszych okresach.

Zestawienie najważniejszych danych dotyczących sprzedaży Gry wygląda następująco:

Łączny wolumen sprzedaży: 3.215
Łączna liczba zakupów z Wishlist: 1.825
Outstanding Wishlist: 55.450

Przychody ze sprzedaży: w przybliżeniu 36,53% kosztów produkcji

Sprzedaż w ujęciu geograficznym:

– Stany Zjednoczone (USA) – 21%
– Turcja – 16%
– Niemcy – 10%
– Federacja Rosyjska – 7%
– Argentyna – 6%
– Zjednoczone Królestwo (GB) – 6%
– Kanada – 3%
– Polska – 3%
– Australia – 2%
Pozostałe – 20%

Zarząd podkreśla, że na kolejne wyniki sprzedaży w znaczący sposób mogą wpłynąć zbliżające się okresy wyprzedaży, jak również promocje przedświąteczne.

Raport bieżący z plikiem 9/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu od Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na rachunek bankowy Spółki, należnego zwrotu kwoty podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 100.000,00 zł, o który Spółka wniosła w I kwartale 2023 roku.

Raport bieżący z plikiem 8/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”, “Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 20.07.2023 roku umowy pożyczki (“Umowa Pożyczki”) pomiędzy Emitentem, a spółką PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, będącą znacznym Akcjonariuszem Spółki.

W wyniku zawarcia Umowy Pożyczki Akcjonariusz udzielił Emitentowi na rozwój gry Truck Mechanic: Dangerous Paths pożyczki w kwocie 100.000,00 zł, która zgodnie z jej treścią ma zostać zwrócona w terminie do 31.12.2023 roku z możliwością spłaty w terminie wcześniejszym. Strony ustaliły oprocentowanie pożyczki na warunkach rynkowych. Umowa Pożyczki nie przewiduje ustanowienia zabezpieczenia z tytułu jej spłaty.

Raport bieżący z plikiem 7/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2023 z dnia 22.03.2023 roku i nr 4/2023 r. z dnia 16.05.2023 roku , informuje o zmianie daty premiery gry “Space Mechanic Simulator” na dzień 11.08.2023 roku.

Informacja została również wskazana na platformie Steam ze względu na politykę odnośnie ustalania terminów związanych z premierami tytułów na tej platformie. Decyzja o przesunięciu została podyktowana pojawieniem się w tym samym terminie dużych premier, których obecność mogłaby znacząco wpłynąć na widoczność gry “Space Mechanic Simulator”. Zmiana daty premiery w znaczący sposób wpłynie na potencjał sprzedażowy tytułu w szczególności przy uwzględnieniu dat innych premier na platformie Steam.

Szczegółowe informacje jak i opis rozgrywki można zleźć na stronie projektu: https://atomic-jelly.com/space-mechanic-simulator/

Raport bieżący z plikiem 6/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 03.07.2023 roku:

1/ PlayWay S.A. – liczba akcji oraz głosów z akcji – 1 060 632- udział w głosach na WZ – 86,54% – udział w ogólnej liczbie głosów – 35,79%

2/ Rakowski Bartosz – liczba akcji oraz głosów z akcji – 165 000 – udział w głosach na WZ – 13,46% – udział w ogólnej liczbie głosów – 5,57%

Raport bieżący z plikiem 5/2023

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Spółka”), niniejszym informuje, o zwołaniu na dzień 03.07.2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Agnieszka Łabuszewska _ Karolina Rak-Wrońska s.c. przy ul. Koszykowej 53, lok. 63 w Warszawie (00-659).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

formularz_pelnomocnictwa_1
ogloszenie_2
projekty_uchwal_3

Raport bieżący z plikiem 4/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 22.03.2023 roku, informuje o zmianie daty premiery gry “Space Mechanic Simulator” na dzień 03.08.2023 roku.

Informacja została również wskazana na platformie Steam ze względu na politykę odnośnie ustalania terminów związanych z premierami tytułów na tej platformie.

Zmiana daty premiery w znaczący sposób wpłynie na potencjał sprzedażowy tytułu w szczególności przy uwzględnieniu dat innych premier jak również okresów wyprzedaży na platformie Steam.

Dodatkowy czas zostanie przeznaczony na dalsze prace mające na celu w największym zakresie dostosowanie gry do oczekiwań przyszłych graczy.

Szczegółowe informacje jak i opis rozgrywki można zleźć na stronie projektu: https://atomic-jelly.com/space-mechanic-simulator/.

Raport bieżący z plikiem 3/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako: “Spółka”, “Emitent”) niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 21.03.2023 roku, informuje, iż dokonane w ramach sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 odpisy aktualizujące (1) wartość zapasów o łącznej wartości 153 534,75 zł oraz (2) nakłady na nierentowny projekt o wartości 462 193,90 zł, zostały dokonane w związku z prowadzonym badaniem przez biegłego rewidenta.

Pomimo dokonania powyższych korekt w księgach Spółki w wyniku daleko posuniętej ostrożności zasugerowanej przez biegłego rewidenta Zarząd Spółki w dalszym ciągu identyfikuje nakład pracy włożony w rozwój projektów, które nie zadebiutowały na rynku, jako aktywo Emitenta.

Opracowane w wyniku tych działań elementy są nadal wykorzystywane lub dostosowywane i integrowane, a następnie rozwijane, w ramach nowych projektów. Jednocześnie bezpośrednio mogą powstać porty tychże produkcji w ramach dywersyfikacji działalności Emitenta, która nie skupia się jedynie na developmencie gier, co przyczynić się może do uzyskania dodatkowych przychodów z tychże produkcji.

Raport bieżący z plikiem 2/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”) informuje o ustaleniu daty premiery gry “Space Mechanic Simulator” na dzień 31.05.2023 roku.

Gra opiera się w większości na naprawie uszkodzonych stacji lub wahadłowców kosmicznych. Gracz ma z zadanie odnaleźć uszkodzone części i wymienić na poprawnie działające. Każda z maszyn, która będzie wymagała napraw, składa się z setek części, a każda z nich może ulec awarii. Więcej informacji jak i szczegółowy opis rozgrywki można zleźć na stronie projektu https://atomic-jelly.com/space-mechanic-simulator/.

Raport bieżący z plikiem 1/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”) informuje o ustaleniu daty premiery darmowego prologu gry “Space Mechanic Simulator” na dzień 30.01.2023 roku.

Prolog stanowi wstęp do fabuły zwartej w grze i pozwala graczom zapoznać się z jej główną linią.

Publikacja prologu ma również wpłynąć na zwiększenie rozpoznawalności samego tytułu wśród szerszej grupy odbiorców.

Raport bieżący z plikiem 5/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu /Emitent/ na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych /Ustawa o ofercie/ informuje o otrzymaniu w dniu 3.08.2022 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie od akcjonariusza PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie.

PDF

Raport bieżący z plikiem 4/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30.06.2022 roku:

1/ PlayWay S.A. – liczba akcji oraz głosów z akcji – 686 232- udział w głosach na WZ – 80,62% – udział w ogólnej liczbie głosów – 23,15%

2/ Rakowski Bartosz – liczba akcji oraz głosów z akcji – 165 000 – udział w głosach na WZ – 19,38% – udział w ogólnej liczbie głosów – 5,57%

 

Raport bieżący z plikiem 3/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”) na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (“Ustawa o ofercie”) informuje o otrzymaniu w dniu 13.06.2022 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie od akcjonariusza PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie.

Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

PDF

Raport bieżący z plikiem 2/2022

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Spółka”), niniejszym informuje, o zwołaniu na dzień 29.06.2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Agnieszka Łabuszewska _ Karolina Rak-Wrońska s.c. przy ul. Koszykowej 53, lok. 63 w Warszawie (00-659).

ATJ_-_ZWZ_29.06.22_-_projekty_uchwal_3-2
ATJ_-_ZWZ_29.06.22_-_ogloszenie_1-1
ATJ_-_ZWZ_29.06.22_-_formularz_pelnomocnictwa-2-1

Raport bieżący z plikiem 1/2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”) informuje o ustaleniu daty premiery darmowego prologu gry “Truck Mechanic: Dangerous Paths” na dzień 02.06.2022 roku.

Prolog stanowi wstęp do historii zawrtej w grze i pozwala graczom zapoznać się z główną linią fabularną.

Publikacja prologu ma również wpłynąć na zwiększenie roapoznawalności samego tytułu wśród szerszej grupy odbiorców.

Raport bieżący z plikiem 9/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”) na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (“Ustawa o ofercie”) informuje o otrzymaniu w dniu 27.12.2021 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie od akcjonariusza PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie.

PDF

Raport bieżący z plikiem 8/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 03.12.2021 roku:

1/ PlayWay S.A. – liczba akcji oraz głosów z akcji – 1 060 632 – udział w głosach na WZ – 86,54% – udział w ogólnej liczbie głosów – 41,07%

2/ Rakowski Bartosz – liczba akcji oraz głosów z akcji – 165 000 – udział w głosach na WZ – 13,46% – udział w ogólnej liczbie głosów – 6,39%

Raport bieżący z plikiem 7/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Spółka”), niniejszym informuje, o zwołaniu na dzień 03.12.2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:15 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Agnieszka Łabuszewska & Karolina Rak-Wrońska s.c. przy ul. Koszykowej 53, lok. 63 w Warszawie (00-659).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

ATJ – NWZ 03.12.21 – projekt uchwał
ATJ – NWZ 03.12.21 – ogłoszenie
ATJ – NWZ 03.12.21 – liczba akcji i głosów
ATJ – NWZ 03.12.21 – formularz pełnomocnictwa

Raport bieżący z plikiem 6/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu od Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na rachunek bankowy Spółki należnego zwrotu kwoty podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 249.991,00 zł, o który Spółka wniosła w II kwartale 2021 roku.

aport bieżący z plikiem 5/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30.06.2021 roku:

1/ PlayWay S.A. – liczba akcji oraz głosów z akcji – 1 060 632 – udział w głosach na WZ – 86,54% – udział w ogólnej liczbie głosów – 41,07%

2/ Rakowski Bartosz – liczba akcji oraz głosów z akcji – 165 000 – udział w głosach na WZ – 13,46% – udział w ogólnej liczbie głosów – 6,39%

Raport bieżący z plikiem 4/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30.06.2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Rak & Łabuszewska, przy ul. Koszykowej 53, lok. 63 w Warszawie (00-659).

ATJ_-_ZWZ_30.06.21_-_projekty_uchwal-2
ATJ_-_ZWZ_30.06.21_-_ogloszenie-1
ATJ_-_ZWZ_30.06.21_-_formularz_pelnomocnictwa-0

Raport bieżący z plikiem 3/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Spółka”, “Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 10.04.2021 roku nastąpi prezentacja zwiastuna nowej preprodukcji Emitenta pt. “Rally Mechanic Simulator” na platformie Steam w wersji na komputery osobiste (PC).

Rally Mechanic Simulator to symulator pozwalający użytkownikowi wcielić się w rolę mechanika rajdowego. Gracz będzie miał realny wpływ na finalny kształt przebiegu rajdu samochodowego poprzez odpowiednią konfigurację i serwis maszyn. Rozbudowana mechanika gry zbliżona w swojej materii do “Truck Mechanic Simulator” powinna wpłynąć w przyszłości na atrakcyjność produkcji wśród fanów dotychczasowych symulatorów Emitenta.

Prezentacja trailera preprodukcji na platformie Steam ma na celu wstępne zbadanie popytu (zainteresowania) ze strony graczy. Po analizie wyników podjęta zostanie decyzja o produkcji gry. Emitent wskazuje, że budżet gry oraz planowany termin premiery będą zależne od wyników badania zainteresowania wskazanym tytułem ze strony graczy.

Raport bieżący z plikiem 1/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 01.03.2021 r. Spółka zawarła umowę z Codebearz Jacek Głąbica Piotr Knetka s.c. (“Wykonawca”) na wykonanie portu gry 303 Squadron: Battle of Britain na platformę Nintendo Switch.

Port gry zostanie w całości sfinansowany i zrealizowany przez Wykonawcę przy współpracy z Emitentem.

Emitent będzie wydawcą portu, a Strony ustaliły, że zysk z gry zostanie podzielony po 50%. Port gry zostanie wykonany w terminie 6 miesięcy od zawarcia wskazanej umowy. Całość autorskich praw majątkowych przejdzie na Spółkę z chwilą odbioru portu.

Niezależnie od wykonania portu Emitent przygotuje go do procesu certyfikacji przez Nintendo.

W ocenie Emitenta wydanie gry 303 Squadron: Battle of Britain w wersji na platformę Nintendo Switch może mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

Raport bieżący z plikiem 1/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako “Spółka”, “Emitent”) informuje, iż Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) przydzieliła Spółce dostęp do systemu ESPI. W związku z powyższym od dnia 04.02.2021 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.