RElacje inwestorskie

Zasady ładu korporacyjnego

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego

W 2022 roku Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionym Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku.

W dniu 8 marca 2021 r. raportem bieżącym EBI nr 4/2021 Spółka opublikowała oświadczenie w przedmiocie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w ww. dokumencie w zakresie wskazanym poniżej. W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała zmian w stosowanych zasadach ładu korporacyjnego.