RElacje inwestorskie

Strategia rozwoju

Do września roku 2019 Emitent działał wyłącznie jako producent (deweloper) gier wydawanych przez podmioty trzecie (wydawcy). W modelu tym po stworzeniu gry deweloper przekazuje grę wydawcy, który zajmuje się jej komercjalizacją (sprzedażą) i ponosi związane z tym nakłady. Bardzo często wydawca finansuje lub współfinansuje przy tym produkcję gry. Model ten ogranicza ryzyko dewelopera, poprzez brak konieczności ponoszenia nakładów na komercjalizację gry. Model ten nie wymaga również posiadania przez dewelopera kompetencji niezbędnych do komercjalizacji gry. Jednocześnie w modelu tym deweloper zmuszony jest dzielić się przychodami z komercjalizacji gry z wydawcą. 

Obie stworzone dotychczas przez Emitenta i wydane gry, to jest:
1. Project Remedium;
2. 303 Squadron: Battle of Britain;
zostały wydane w opisany powyżej modelu, przy czym produkcja gry 303 Squadron: Battle of Britain została sfinansowana przez jej wydawcę, a Emitent nie miał udziału w przychodach z komercjalizacji (sprzedaży) gry.

W roku 2019 Emitent rozpoczął również działania w charakterze wydawcy, przy czym działalność ta jest ograniczona do wydawania gier, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Emitentowi. Decyzja o podjęciu dodatkowo działalności wydawniczej została podjęta po analizie posiadanych kompetencji i doświadczeń , która pokazała, że Emitent jest już w stanie wydawać własne gry i tym samym zwiększyć swoje przychody z działalności na rynku gier komputerowych.

W chwili obecnej, po podjęciu decyzji o prowadzeniu samodzielnie działalności wydawniczej.
Emitent zakłada prowadzenie działalności w oparciu o schemat:
1. stworzenie preprodukcji gry;
2. badanie zainteresowania grą;
3. produkcja gry;
4. wydanie gry;
5. portowanie gry;
6. wydanie gry na dodatkowych platformach.

Powyższy schemat pozwala na podejmowanie decyzji o przystąpieniu do produkcji gry (o poniesieniu nakładów na produkcję) po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi na zaprezentowany trailer gry, stworzony w fazie preprodukcji. Ogranicza to znacznie ryzyko Emitenta i pozwala skupiać się na tworzeniu tych gier, które dają większą szansę na sukces rynkowy. Jednocześnie należy pamiętać, że jest to schemat działania, do którego Emitent dąży, ale który nie musi zostać zastosowany do każdej gry Emitenta. Może się tak stać w szczególności w wypadku podjęcia decyzji o produkcji gry, co do której Emitent jest przekonany o zasadności przystąpienia do produkcji, bez fazy preprodukcji i badania zainteresowania grą.